Dyrenes Valgomat

Valgomat

1. «Det er viktig å redusere kjøttforbruket.»

Kjøttindustrien påfører millioner av dyr lidelse – fra griser i trange binger til kyllinger som vokser så fort at de knapt kan stå på beina bare få uker gamle. Samtidig utpeker FN kjøttindustrien til en av de fremste faktorene bak en rekke miljøproblemer – inkludert klima- og naturkrisen. Kjøttindustrien fortrenger også ville dyr, og bidrar til pandemirisiko fordi tusenvis av dyr stues tett sammen på lite plass. NOAH jobber for redusere kjøttforbruket og fase ut masseproduksjonen av dyr i kjøttindustrien.

Neste >

2. «Kjøttsubsidiene bør vris over til mer plantebasert produksjon.»

I dag er norsk kjøttindustri kraftig subsidiert. Over 90 % av landbrukssubsidiene går til animalsk produksjon – bl.a. for å gjøre kjøtt billigere. Dette til tross for at ca. 50% av nordmenn spiser eller ønsker å spise mer plantebasert mat av hensyn til dyr og miljø. NOAH jobber for at landbrukssubsidiene skal vris over fra kjøttproduksjon til plantebasert mat.

< ForrigeNeste >

3. «Antall beitedyr (sau) bør økes.»

Selv om det kan virke positivt at sauer går ute på beite, er det ikke positivt at dette skjer uten tilsyn ute i «utmark» – det vil si habitatene for ville dyr. Denne driftsformen bidrar til at ca. 100 000 sauer dør på biete, og 80% dør av skade og sykdom som ikke er relatert til rovdyr. Likevel fører sauedriften også til at alle de store rovdyrene i Norge holdes på truet nivå, og flere blir skutt hvert år. NOAH jobber for bedre vern av både sauer og rovdyr.

< ForrigeNeste >

4. «Jeg ønsker flere rovdyr i Norge.»

Alle de fire store rovdyrene er i dag sterkt eller kritisk truet. Det er satt «bestandsmål» for dem, og mange politikere tolker dette som «maksimumsmål» slik at rovdyr skytes så fort de har fett et visst antall ungekull i året. Ulver kan ha 4-6 kull, bjørner 13 kull, jerver 39 kull og gauper 65 kull. Jerver blir utsatt for hijakt årlig hvis de får flere kull – da drepes mor og unger i hiet om våren. NOAH jobber for at man ikke skal ha maksimumsmål for arter, og for større toleranse for de truede dyrene.

< ForrigeNeste >

5. «Bedre vern av de store rovdyrene er en viktig sak for meg.»

Siden de fire store rovdyrene holdes «nede» på et svært lavt nivå, har også presset økt for ulike jaktmetoder. Ulv blir nå utsatt for løse hunder som driver dem i timesvis under «skadefelling». Jerver fanges i feller og unger drepes i hiet. Gauper drives det rekreasjonsjakt på selv om de er sterkt truet, og man bruker jagende hunder. Man bruker også helikopter for å forfølge rovdyrene. NOAH jobber for å få slutt på flere uetiske jaktmetoder.

< ForrigeNeste >

6. «Norge bør verne mer natur.»

Forskere anbefaler nå at land verden over verner 30% natur. FN utpeker habitat-tap som den største årsak til utrydding, og jakt som den nest største. Skogene og havene er svært viktige habitater for mange dyr, og det er akutt å verne områder fra menneskers inngrep for at ikke dyrene skal fortrenges. I Norske nasjonalparker og verneområder har dyrene ikke reell beskyttelse fra slike inngrep. NOAH jobber for at mer natur skal få reelt vern, og at dette vernet inkluderer de ville dyrene som bor der.

< ForrigeNeste >

7. «Jegernes rettigheter er viktigere enn vern av ville dyr.»

2,6 % av befolkningen driver med jakt som hobby. Veterinærinstituttet påpeker at skadeskyting er et dyrevelferdmproblem av stort omfang, og andelen skadeskyting på f.eks. fuglejakt anslås til 50%. Flere rødlistede arter jaktes på, og noen dyr jaktes også på i yngletiden. NOAH jobber for at hensyn til dyrene skal telle mer enn hensyn til jakten.

< ForrigeNeste >

8. «Reglene for hold av landbruksdyr må bedres»

De fleste landbruksdyr holdes innestengt på trang plass hele livet. Griser lever i binger hvor de knapt har en kvadratmeter hver. Det er fortsatt lov å holde hører i bur, og kyllinger står tett i tett opptil 20 000 under samme tak. Hannkyllinger i eggindustrien kvernes levende så fort de er klekket. Kuer kan holdes på bås store deler av livet, med elektrisk bøyle over ryggen. Kalven blir tatt fra dem rett etter fødsel i melkeindustrien. Det er ingen regler for hvor trange bingene for sau og geit kan være mens de holdes inne på vinteren. Mattilsynet har påpekt at kalkuner lider selv om reglene følges. NOAH jobber for å forby en rekke smertefulle praksiser, og for å fase ut masseproduksjon av dyr.

< ForrigeNeste >

9. «CO2-avliving av griser må forbys.»

De fleste griser avlives på slakteri ved å først senkes ned i en «gassgrav» med CO2-gass. Dette fører til panikk, smerte og kvelningsfølelse. Forskere som har studert dette, mener metoden bør forbys. NOAH jobber for forbud mot CO2-gass, og utfasing av masseproduksjonen av dyr til kjøtt.

< ForrigeNeste >

10. «Vi må få forbud mot burhøner.»

Fortsatt holdes ca. 600 000 høner i Norge i bur, hvor de ikke engang kan strekke vingene. I 2021 vedtok EU å jobbe for å fjerne all bruk av bur til dyr i landbruket. NOAH mener Norge snarest må forby bruk av bur til høner.

< ForrigeNeste >

11. «Det er helt greit å øke fiskeoppdretten.»

290 millioner fisker fra oppdrett slaktes årlig i Norge. Veterinærinstituttet påpeker at mange av fiskene lider av sykdom opp skader. Dette skyldes den intensive produksjonen. Også såkalt «rensefisk» som brukes til å plukke lus av oppdrettsfiskene, lider og dør i store antall. Oppdrettsnæringen fører også med seg flere miljøproblemer. NOAH jobber for at fiskeoppdretter skal erstattes med plantebasert havbruk.

< ForrigeNeste >

12. «Pelsdyrsaken var veldig viktig for meg, og Norge bør innføre forbud mot import av pels.»

I 2019 ble pelsdyroppdrett endelig forbudt ved lov i Norge, og alle farmer skal være stengt innen 2025. Dette var en av NOAHs viktigste kampsaker. Men fortsatt lider pelsdyr i trange bur andre steder i verden, og NOAH jobber nå for importforbud mot pels.

< ForrigeNeste >

13. «Det bør bli strengere straffer for dyremishandling.»

NOAH anmelder mange dyremishandlingssaker årlig, og etter etablering av dyrepoliti har flere saker fått dom. Men fortsatt straffes dyremishandling for lavt, og dyrevelferdslovens strengeste straff på 3 år er aldri blitt brukt. NOAH jobber derfor for å øke strafferammen for dyremishandling.

< ForrigeNeste >

14. «Dyrepoliti er viktig for meg.»

NOAH fikk gjennomslag for dyrepoliti i 2015, og i 2018 for at dette skulle bli landsdekkende. Nå har regjeringen bevilget midler til å opprette dyrepoliti i alle politidistrikter innen 2021. Dette er dermed en viktig seier for dyrene, under nåværende regjering.

< ForrigeNeste >

15. «Næringsinteresser er viktigere enn hensyn til dyr.»

Svært ofte settes næringsinteresser foran hensyn til dyr. Landbruks- og matdepartementet er øverste ansvarlig for dyrevelferd, men er først og fremst opptatt av å fremme næringsinteressene innen landbruket – også de som er basert på utnytting av dyr. På Stortinget er det næringskomiteen som har ansvar for dyr, og her sitter gjerne politikere som er mest opptatt av næring og minst opptatt av vern av dyr. NOAH jobber for å øke dyrs status ved at dyr ikke skal være underordnet næringsinteresser.

< ForrigeNeste >

16. «Hvalfangst må forbys.»

20% av hvaler som blir skutt med granatharpun lever i mange minutter og lider dermed betydelig. Mange hvaler som skytes er drektige. De fleste land er imot hvalfangst, og er opptatt av at hvalene er viktige for havets økosystem. Norge er et av bare tre land i verden som driver hvalfangst. NOAH jobber for at hvalfangst skal forbys.

< ForrigeNeste >

17. «Selfangst bør ikke motta statsstøtte.»

Norge er ett av bare tre land i verden som driver kommersiell selfangst, Mange land har forbudt import av selprodukter på grunn av lidelsen fangsten påfører dyrene. Selene drepes i yngletiden, og det er mest unger som drepes. Hovedproduktene er pels og olje. Norge subsidierer selfangsten, og 80% av inntektene kommer fra skattepenger. NOAH jobber for at sel-subsidiene skal fjernes, og fangsten skal forbys.

< ForrigeNeste >

18. «Hjemløse dyr trenger bedre vern.»

Mange dyr i Norge er hjemløse – særlig katter. Dette kommer av at folk skaffer seg og avler opp dyr uten å tenke på ansvaret det medfører. NOAH jobber for en forskrift som regulerer avl av familiedyr, slik at man ikke får så mange hjemløse dyr. NOAH jobber også for å fremme kastreringsprogrammer for katter, og for å øke familiedyr rettsvern.

< ForrigeNeste >

19. «Å få en mer dyrevennlig hundelov er viktig for meg.»

Hundeloven som ble vedtatt i 2004 er ikke bygget på kunnskap om hund, og gir hund og eier lite rettsvern Mange hunder er feilaktig avlivet på grunn av loven, fordi vanlig hundeadferd blir sett på som avlivingsgrunn. NOAH har jobbet for å redde livet på flere hunder – som i Bob- og Bamse-sakene. Vi har også jobbet lenge for en ny hundelov, og en slik lov skal nå komme på høring høsten 2021.

< ForrigeNeste >

20. «Alternativer til dyreforsøk må få mer midler.»

I Norge brukes 60 000 pattedyr- og fugler og et stort antall fisker til dyreforsøk. Det bevilges lite penger til forskning og implementering av syrefrie metoder. Nederland har vedtatt å legge en strategi for å fase ut dyreforsøk innen 2025. NOAH jobber for at også Norge skal ha en strategi og tidsplan for å fase ut dyreforsøk.

< ForrigeNeste >

21. «Det er viktig for meg at partiet jeg stemmer på har et eget selvstendig dyrevernkapittel.»

Dyrs liv og velferd avhenger av hvilke lover og regler politikerne vedtar. NOAH jobber for at dyrs rettigheter skal bli en mye større del av politikken. Vi mener det sier mye om et parti hvorvidt de har et eget kapittel i programmet om dyrevelferd, eller om de bare har noen få punkter om dyr inder f.eks. kapitler om næring.

< ForrigeNeste >

Resultater

Rødt

Rødt har fått et meget godt dyrevelferdskapittel med mange konkrete punkter. Men de er utydelige på rovdyrvern og kjøtt-kutt. De får imidlertid trekk for å ikke ha hatt fokus på dyrene i praktisk politikk, og ender på 7 poeng.

Les mer om Rødt

Sosialistisk venstreparti

SV er på dyrenes side i praktisk politikk. Programmet har imidlertid kun et underkapittel for dyr, med noen gode punkter. De er for utydelige på rovdyrvern og behovet for kjøtt-kutt. De får 7 poeng mest basert på sin innsats i Stortinget.

Les mer om Sosialistisk venstreparti

Senterpartiet

Sp fortsetter å rendyrke sin profil som partiet som setter næring foran hensyn til dyr – alltid. Sp har profilert seg på å øke kjøttproduksjon og skyte flere rovdyr. Men de får 1 poeng for å også ville øke grøntproduksjonen.

Les mer om Senterpartiet

Fremskritspartiet

FrP får pluss for å ha ført frem dyrepolitisaken, og bidratt til nedlegging av pelsnæringen. For dette får de 4 poeng. Men deres nye program er preget av mange negative vedtak for dyr – særlig ville dyr og landbruksdyr.

Les mer om Fremskritspartiet

Høyre

Høyre har i regjering vært med å legge ned pelsnæringen og etablere dyrepoliti – og de har ikke frontet dyrefiendtlig politikk like aktivt som andre partier. Selv om programmet kun har noen få positive punkter for dyr, oppnår de derfor 5 poeng.

Les mer om Høyre

Kristelig Folkeparti

KrFs program nevner knapt dyrevelferd. De har flere negative punkter om bl.a. rovdyr og sel- og hvalfangst. Selv om partiet var med på nedleggelse av pelsnæringen, har de uttalt seg negativt om dette og andre dyrerettighetssaker og oppnår kun 2 poeng.

Les mer om Kristelig Folkeparti

Miljøpartiet de grønne

MDG holder posisjonen som et godt valg for dyrene. Programmet har mange konkrete punkter i eget dyrevelferdskapittel – herunder dyrs egenverdi inn i Grunnloven. Men de burde vært tydeligere på rovdyrvern og mot kjøttsubsidier. De får 9 poeng.

Les mer om Miljøpartiet de grønne

Venstre

Venstre har æren for at pelsdyroppdrett nå er forbudt. De har prioritert dyrene i regjeringsforhandlinger, og det gir dem 9 poeng. De er også tydelige på kjøtt-kutt og rovdyrvern i programmet, samt har noen gode punkter i eget kapittel om dyrevelferd.

Les mer om Venstre

Arbeiderpartiet

APs program nevner dyrevelferd – men det er også alt. Deres rovdyrkapittel er sterkt negativt, og på Stortinget har de prioritert dårligere vern av truede dyr. Tidligere vedtak mot pelsnæringen kan ikke redde dem fra å få kun 3 poeng denne gang.

Les mer om Arbeiderpartiet
< ForrigeTa Valgomaten på nytt