Ville dyr

0%

Hvem vil ha totalfredning av dyr i yngletiden?

Riktig! Feil

Mange dyr jaktes på i yngletiden i Norge - til tross for at dette egentlig er forbudt. Jervunger drepes i hiet, bever jaktes primært på når hunnene er drektige, de fleste hvaler som blir skutt er drektige og jakt på seler foregår i yngletiden. Både om våren og sensommeren er det en rekke arter hvor jakttiden strekker seg inn i dyrenes yngletid. NOAH har foreslått totalfredning i yngletiden overfor partiene.

Rødt mener at «yngletidsfredning må være absolutt». Ingen andre partier nevner dette spesifikt, men MDG vil oppdatere forskriftene for jakt og fangst i tråd med dyrevelferdsloven.

Hvem har sluttet seg til vern av 30% natur?

Riktig! Feil

FN råder alle land til å verne 30% natur. Men hva vernet innebærer for ville dyr er noe uklart. EU har sluttet seg til målet om 30% vern, men vil i tillegg ha «strengt vern» i 10% natur - hvor jakt og fiske ikke skal være tillatt. NOAH har oppfordret partiene til tydelige krav om vern av natur - hvor også de ville dyrene får være i fred.

Ingen norske partier har definert tydelig hva naturvern betyr for ville dyr, men både MDG, Venstre og SV har programforpliktet seg til vern av 30 % av norsk natur, i tråd med målene for den nye naturavtalen til FN. MDG sier i tillegg at de vil «utrede Norges første nasjonalpark med et helhetlig økosystem med permanente bestander av store rovdyr, og etablere et verneområde hvor jakt og fiske ikke er tillatt.»

Andre partier har ikke tallfestet eller konkretisert sine mål. Rødt vil «innføre en ny plan for nasjonalparker og andre verneområder» uten å konkretisere betydning. Høyre vil «vedta en helhetlig nasjonal plan for restaurering og bevaring av natur- og artsmangfold i tråd med internasjonale forpliktelser». AP har omtrent samme formulering; «utarbeide en nasjonal plan for å opprettholde og restaurere natur i tråd med internasjonale forpliktelser». KrF vil ha «et representativt utvalg av norske naturtyper tas vare på for fremtiden, gjennom nasjonalparker, naturreservater, landskapsvernområder og marine verneområder» uten konkretisering, men de nevner også at naturen «har egenverdi».

FrP synes å være imot naturvern, og vindkraftutbygging er det eneste punktet hvor de synes å anerkjenne at menneskelig påvirkning på natur kan være negativ: «Ved opprettelse av nye naturreservater, nasjonalparker og lignende, skal lokaldemokratiet tillegges avgjørende vekt. Prinsippet om «vern gjennom bruk» skal uansett legges til grunn. Vi vil være med å vurdere opphevelse av allerede vedtatte verneområder, dersom det finnes gode grunner for dette. (…) basere politikken på aktiv bruk og forvaltning fremfor vern av naturen.» SP «er motstander av et prosentmål for vernet skog i Norge».

Hvem skriver i programmet at de støtter jakt på ville dyr?

Riktig! Feil

I følge FNs naturpanel er jakt og fangst den nest største grunnen til at arter utryddes. Veterinærinstituttet i Norge uttaler at skadeskyting under jakt er et «dyrevernproblem av stort omfang». NOAH fremmet en rekke forslag overfor partiene for å begrense jakt. Dessverre er det fortsatt mange partier som ikke tar inn over seg problemene med jakt.

Høyre skriver at «skog er også viktig for (…) jakt» og vil «definere jakt (…) som næring». AP vil «legge til rette for jakt, fiske og friluftsliv for alle». Frp er blant de som tar minst hensyn til ville dyr, og vil gjøre det «lovlig å jakte i romjul og påske», «sikre at blyhagl fortsatt tillates» og «bruke løs på drevet halsende hund ved jakt på bjørn, jerv og ulv». KrF vil «sikre fortsatt rett til bærekraftig og tradisjonell høsting fra naturen, som jakt, fangst og fiske». FrP vil åpenbart ha jakt på flere dyr fordi de vil «innføre kvotejakt der hvor dette ikke truer den totale bestandens overlevelse» - uten å definere om de mener den «totale bestanden» i global sammenheng. SP vil «verne om jakt, fangst, fiske». Rødt skriver at de vil «sikre allmenheten tilgang til friluftsliv, jakt og fiske» ved at staten overtar store skogeiendommer.

Også MDG vil «bevare allmennhetens muligheter for friluftsliv, jakt og fiske», men de fleste av deres punkter om jakt handler om dyrevelferd; «stille strenge krav til avlivingsmetoder i jakt», «styrke krav til dyrevelferd i alle forskrifter og veiledere for (…) jakt og fangst», tilbakeføre «forvaltningen av jaktbart vilt til Klima- og miljødepartementet» og «gjeninnføre forbud mot blyhagl».

Venstre og SV nevner ikke jakt i sine programmer, men SV vil «forby blyholdig jaktammunisjon». Dette betyr ikke at partiene er imot jakt, men det betyr at de i alle fall ikke i sine programmer forplikter seg overfor jaktinteressene - og det kan ha betydning for eksempel i interessekonflikt med dyrevern.

Hvem vil forby handel med ville dyr?

Riktig! Feil

I kjølvannet av korona-pandemien uttalte flere forskere at det bør innføres forbud mot handel med ville dyr, og Kina forbød handel med og spising av en rekke ville dyrearter. Italia godkjente i mai 2021 en lov som forbyr import, oppbevaring og handel med ville og eksotiske dyr. NOAH fremmet forbud mot handel av ville dyr overfor partiene.

Rødt vil «innføre forbud mot all handel med ville dyr». MDG vil «jobbe for et internasjonalt forbud mot handel med levende ville dyr». De øvrige partiene nevner ikke noe om dette.

Hvem har forbud mot buejakt i sitt program?

Riktig! Feil

Jakt på dyr med pil og bue er forbudt i Norge og flere andre land. Men jaktinteressene har gjentatte ganger forsøkt å innføre slik jakt. NOAH har klart å stoppe dette i to omganger, men nå ser vi igjen at man forsøker å innføre dette via ny viltlov til høsten. Både Veterinærinstituttet, Veterinærforeningen og Mattilsynet har uttalt at buejakt fortsatt bør være forbudt, da det er en større risiko for skadeskyting. NOAH fremmet et tydelig forbud mot buejakt overfor partiene.

MDG vil «gå imot innføring av jakt med pil og bue». Rødt skriver at «verken hjiakt eller buejakt skal tillates». Ingen andre partier nevner dette i sine programmer, men flere andre partier - særlig V, SV og KrF - har i møter med NOAH uttalt skepsis til buejakt. SP har derimot i flere spørsmål til Stortinget i perioden 2017-2021 fremmet buejakt, og presset på for å få dette innført - bl.a. i desember 2017 hvor de spurte «vil statsråden (...) ta initiativ til (...) buejakt».

Hvem vil at flere truede dyrearter skal defineres som «prioriterte» etter naturmangfoldloven og få bedre vern?

Riktig! Feil

«Prioriterte arter» betyr at myndighetene forplikter seg til å gjøre en ekstra innsats for disse utvalgte truede artene (dyr, insekter, planter etc.). Til tross for at 1/3 av norske pattedyr og fugler er rødlistet, er det svært få av dem som er «prioriterte arter». Kun dverggås, svarthalespove og fjellrev er «prioriterte». Flere truede arter blir tvert imot holdt «nede» med vilje - som de store rovdyrene. NOAH har fremmet at alle truede pattedyr- og fuglearter bør være prioriterte.

MDG vil «vedta 20 utvalgte naturtyper og 200 prioriterte arter innen 2025, og 400 prioriterte arter innen 2030.» Venstre vil «utvide antallet utvalgte naturtyper og prioriterte arter». SV mener det må «utpekes langt flere utvalgte naturtyper og prioriterte arter». Rødt skriver at «naturmangfoldlovens bestemmelser om «prioritert art» og «utvalgt naturtype» skal brukes i mye større grad enn i dag».

AP nevner ikke «prioriterte arter» spesifikt, men sier at de vil «intensivere arbeidet med å redde truede norske arter og naturtyper» - samtidig fremgår det tydelig at de vil holde truede rovdyr «nede» (altså fortsatt truet). Ingen andre partier nevner «prioriterte arter».

Hvilket parti hadde den første miljøministeren som ga penger til redning av oljeskadde fugler?

Riktig! Feil

SVs Eirik Solheim var minister da bl.a. NOAH reddet fugler på Langesund i 2009.

Ville dyr
Ikke helt i mål!
Du må nok oppdatere deg litt mer på partienes politikk for dyrene. Heldigvis kan du gjøre det på disse sidene!

Tilbake til quizene
Dette var ganske bra!
Her har du kommet godt i gang med kunnskapen om partienes politikk for dyrene. Du kan lære mer på disse sidene!

Tilbake til quizene
Gratulerer!
Du har god oversikt over partienes politikk for dyrene. Lykke til med valget!

Tilbake til quizene

Del dine resultater: