Quiz: Familiedyr

0%

Hvem vil innføre obligatorisk ID-merking av familiedyr?

Riktig! Feil

Obligatorisk ID-merking av hund og katt er et viktig grep for å redusere hjemløshet, vanskjøtsel og å gjenforene eier og dyr. Dersom plikt til å ID-merke kobles til avl vil det også bidra til å ansvarliggjøre oppdrettere. NOAH har fremmet obligatorisk ID-merking overfor partiene, spesielt koblet til forskrifter om regler for avl av familiedyr.

SV vil «innføre obligatorisk ID-merking av hunder og utrede innføring for katter, med krav til både oppdretter og eier». MDG vil «innføre obligatorisk ID-merking av alle arter familiedyr, med hund og katt som førsteprioritet». Rødt vil «innføre obligatorisk ID-merking av familiedyr». Venstre vil «innføre obligatorisk ID-merking av hund og katt, med krav til både oppdretter og eier».

Hvem skriver at de vil endre hundeloven?

Riktig! Feil

Det er store svakheter ved dagens hundelov, som viser en mangel på forståelse for hundens atferd og behov. Loven har alvorlige mangler hva gjelder hund og hundeeiers rettssikkerhet. Det er et stort behov for en ny hundelov, som bygger på kunnskap om hund, og innlemmer hundens velferd. NOAH har fått gjennomslag for at hundeloven skal revurderes (nytt forslag forventes i 2021), men for å sikre at dette blir en realitet har vi også fremmet dette som punkt til partiprogrammene.

MDG er det eneste politiske partiet som skriver i sitt program at de vil endre hundeloven. MDG vil «oppdatere hundeloven for å ta bedre hensyn til hunder og eieres velferd og rettigheter, herunder stille krav om etablering av egnede friområder for hunder i kommuner med utvidet båndtvang». Det må imidlertid presiseres at Venstre har vært en stor pådriver for at hundeloven nå blir endret. Da NOAH tok saken opp med stortingets justiskomite, var Venstre blant de mest engasjerte partiene for å ta saken videre til regjeringen, og et representantforslag fra Sveinung Rotevatn (V) i 2017 var starten på prosessen. FrP har også over flere år vært engasjert for en mer hundevennlig hundelov. Da de var i regjering påbegynte de arbeidet (i Justisdepartementet), og i inneværende periode (delvis utenfor regjering) har FrP påskyndet arbeidet med hele 3 spørsmål i Stortinget. KrF fikk hundeloven tildelt i kraft av sin landbruksminister, og dette er en sak hvor de virker å ha lyttet til innspill og ved omtale av forestående lovutkast har de lagt vekt på hund og eiers rettsvern. På NOAHs markeringer for ny hundelov har politikere fra Venstre, MDG og FrP stilt opp.

Hvem vil ha strengere krav til oppdrettere av familiedyr?

Riktig! Feil

Per i dag er det ingen krav til hvem som kan drive kommersiell avl av noen familiedyr, mens man har forskriftsregulering av omplassering av dyr og dyrepensjonatvirksomhet. Av hensyn til dyrevelferden og overpopulasjon av familiedyr bør kommersiell avl forskriftsreguleres, slik at oppdrettere i større grad kan kontrolleres. For katter bør det være strenge krav knyttet til oppdrett, og påbudt kastrering/sterilisering dersom man ikke fyller kravene, da ukontrollert avl forårsaker mange hjemløse katter. Forskrifter kan også få bukt med avl som er skadelig for dyrenes helse. Dette er et tiltak NOAH har fremmet overfor partiene.

MDG vil «innføre krav om kurs og sertifisering for hundeoppdrettere med to kull eller mer i året». Rødt vil at «regelmessig avl av familiedyr skal kun foretas av oppdrettere som har gjennomgått et utdanningsprogram i avl, funksjon og helse». Øvrige partier nevner ikke regler for oppdrettere.

Hvem nevner avl som er skadelig for dyrs helse i sitt program?

Riktig! Feil

Flere raser av familiedyr har en kropp som skaper betydelige helseproblemer for dyret. I dag avles det for eksempel frem både hunde- og katteraser med alvorlige pusteproblemer. Dyrevelferdsloven er tydelige på at skadelig avl er ulovlig, men konkrete forskrifter som kan håndheve loven mangler. Totalt har Association of Veterinarians for Animal Rights i USA registrert over 300 genetisk overførte lidelser hos rasehunder. NOAH har satt fokus på dette problemet overfor partiene.

MDG vil «forby avl og import av dyreraser som genetisk medfører store helseproblemer eller lidelser for dyrene, som hunder med skjelettlidelser eller for korte nesepartier». SV vil at «avlsarbeidet i større grad må vektlegge dyrevelferd- og helse». Venstre vil «forby avl av dyr som fører til unaturlige og skadelige egenskaper hos dyr». Rødt vil «modernisere avl og tilsyn med avl av familiedyr, slik at dette foregår ved bruk av databaser, og sikrer at dyr det avles på er med god funksjon og helse. Regelmessig avl av familiedyr skal kun foretas av oppdrettere som har gjennomgått et utdanningsprogram i avl, funksjon og helse».

Hvem vil forby salg av fugl, reptiler og smådyr i dyrebutikker?

Riktig! Feil

I dag finnes det ingen konkrete regler for hvordan dyrebutikker behandler dyr og et ukjent antall smådyr selges i butikk årlig, uten oppfølging. I de fleste dyrebutikker holdes dyrene konstant i bur, og fremtidige kjøpere kan tro at det er slik det skal være. Dyrs artsspesifikke og naturlige behov blir ikke dekket, og de lever i stimulifattige miljøer. Å selge et dyr over disk på samme måte som andre varer er med på å opprettholde en bruk- og kastholdning til levende individer. NOAH har fremmet forbud mot salg av levende dyr over disk i dyrebutikker.

MDG vil «forby salg av fugl, reptiler og smådyr som ikke kan holdes i bur av velferdshensyn og øke kontroll og tilsyn med øvrige dyr i dyrebutikker».

Hvem nevner hjemløse familiedyr i sitt program?

Riktig! Feil

I Norge finnes det et ukjent antall hjemløse katter - men det er snakk om mange tusen. Mens myndighetene i flere land støtter omsorgsprogrammer, kastreringsaksjoner og omplasseringsarbeid for hjemløse katter, er avliving ofte det eneste som finansieres av offentlige midler i Norge. NOAH har fremmet flere tiltak for hjemløse dyr overfor partiene.

Rødt vil «få på plass retningslinjer for hvem som har ansvar for hjemløse familiedyr, slik at disses rettsvern ivaretas i henhold til dyrevelferdsloven». MDG vil «støtte sentre og frivillige initiativer som driver omplassering av og informasjonsarbeid om hjemløse familiedyr».

Hvem vil forby hold av eksotiske dyr som familiedyr?

Riktig! Feil

Det er tillatt å holde enkelte eksotiske arter av reptiler og amfibier som familiedyr i Norge (men helt forbudt å holde arter som finnes vilt i Norge i fangenskap). Det er snakk om 18 ulike arter, deriblant slanger, frosker, skilpadder og øgler. Det er vanskelig å dekke dyrenes naturlige behov i et privat hjem, selv med de beste intensjoner. Mens eksotiske herptiler nylig ble tillatt, har det vært vanlig å holde noen arter av eksotiske fugler i fangenskap lenge. Import av slike dyr er ofte svært problematisk. Det beste miljøet et eksotisk dyr kan ha er ikke i et privat hjem. Slangehold fører også til en hel ny industri med produksjon av fôr-dyr som mus, rotter, hamster og kaniner. Selv om det ikke vil bli tillatt med fôring av levende byttedyr, vil denne industrien føre til at svært mange dyr avles opp kun for å bli drept og frosset ned som slangemat. NOAH har satt fokus på problemene ved å holde eksotiske dyr som familiedyr overfor partiene.

Rødt vil «forby hold av eksotiske dyr som familiedyr». Ingen andre partier nevner dette spesifikt, men MDG vil «forby salg i butikk av fugl, reptiler og smådyr som ikke kan holdes i bur av velferdshensyn».

Hvilket parti vedtok dagens hundelov, og hvilket parti tok initiativ til å endre den?

Riktig! Feil

Venstres minister fremmet loven i 2004, men Venstre på Stortinget tok også initiativ til å endre den i 2017.

Familiedyr
Ikke helt i mål!
Du må nok oppdatere deg litt mer på partienes politikk for dyrene. Heldigvis kan du gjøre det på disse sidene!

Tilbake til quizene
Dette var ganske bra!
Her har du kommet godt i gang med kunnskapen om partienes politikk for dyrene. Du kan lære mer på disse sidene!

Tilbake til quizene
Gratulerer!
Du har god oversikt over partienes politikk for dyrene. Lykke til med valget!

Tilbake til quizene

Del dine resultater: