9/10

venstre

Venstre har æren for at pelsdyroppdrett nå er forbudt. De har prioritert dyrene i regjeringsforhandlinger, og det gir dem 9 poeng. De er også tydelige på kjøtt-kutt og rovdyrvern i programmet, samt har noen gode punkter i eget kapittel om dyrevelferd.

Venstre: Prioriterer dyrene i praktisk politikk

Venstre har spilt en viktig rolle for dyrene i regjeringen – spesielt i forbindelse med avviklingen av pelsdyrnæringen. I miljøministerrollen har Venstre trolig gjort sitt beste for å begrense den gevær-baserte rovdyrforvaltningen – med varierende hell. Venstres nye partiprogram viderefører deres miljø- og dyrevennlige profil, men har dessverre blitt betydelig kuttet fra forrige periode. Partiet har det desidert korteste programmet av alle partiene.

Programmet har bare 8 hoveddeler, og «Bedre dyrevelferd» er et kapittel under delen «Hvordan skaper vi fremtidens grønne arbeidsplasser?». Det er et godt signal at 1 av 24 delkapitler i et kort program er tilegnet dyrene. Men kapittelet inneholder også en god del tekst om reindrift og havbruk som ikke har med dyrevelferd å gjøre, som å «jobbe for bedre handelsavtaler». I teksten om havbruk, presiseres det imidlertid at Venstre vil ha «strengere krav for å bedre dyrevelferden» og jobbe for plantebasert havbruk – men samtidig mener de fiskeoppdretten har «stort vekstpotensiale». Kapittelet om dyrevelferd kunne med fordel vært mer fokusert, men inneholder likevel viktige vedtak for dyrene. Venstre konstaterer at dyr skal «behandles med respekt», og foreslår at «dyrs egenverdi må klarere frem i norsk lov» og «klargjøre dyrs egenverdi i straffeloven» for å sikre at vold mot dyr anses alvorligere enn skade på eiendom. Venstre vil «forby skadelig og unaturlig avl»; «sette strengere krav for inne- og uteareal» for dyr i landbruket; innføre forbud mot CO2-bedøvelse av dyr i slakteri og kverning av hanekyllinger; «innføre importforbud mot pelsprodukter»; «innføre obligatorisk ID-merking av hund og katt» – og ikke minst «fjerne subsidier til selfangst». På landsmøtet var det flere diskusjoner om dyrevelferd, og forslag om forbud mot burhøner falt fordi flertallet mente det ikke var «nødvendig».

Utover dette har partiet en tydelig grønn profil i landbruket. De er det eneste partiet som presiserer at man må «vri en større del av landbruksstøtten over på grønn matproduksjon», og de vil «støtte tiltak for å redusere kjøttforbruket» og bruke en «større del av tilbakeføringene for å stimulere til økt planteproduksjon». De ønsker også å øke dyrking av planteprotein til menneskemat, og «støtter mer produksjon i urbant landbruk, i kolonihager og parsellhager». Venstre er dermed tydelige på at vi må produsere mindre kjøtt. På forbrukssiden vil de «gjøre det vanskeligere å velge miljøfiendtlig, og enklere å velge miljøvennlig».

På natursiden vil Venstre at «Norge skal ha en nullvisjon for tap av naturmangfold og vi vil verne minst 30% av all norsk natur». De vil «etablere flere nasjonalparker» og «marine verneområder»; restaurere natur og utvide antallet prioriterte arter. Rovdyr omtales under kapittelet «Ta vare på natur og kulturmiljø», og partiet skriver at «bestandene av ulv, bjørn, gaupe og jerv er i dag for lave»; «vi mener det er mulig å redusere konfliktnivået mellom beitedyr og rovdyr uten å svekke rovdyrstammene» og «rovviltnemdene har i motsetning til sin hensikt vært med på å øke konfliktnivået i vår nasjonale debatt om rovdyr». Venstres miljøministre har til dels stått opp for vern av rovdyr, men på deres vakt har likevel politikken overfor de store rovdyrene blitt verre – med bruk av jagende hunder i skadefelling av ulv og skyting av flere ulvefamilier inne i ulvesonen. NOAH har deltatt på dialogmøter om rovdyr med departementet, og ut i fra disse mener vi Venstre kunne ha brukt sin posisjon til langt flere positive tiltak for rovdyrene. NOAH mener derfor de har feilet i praktisk rovdyrpolitikk – selv om man kan tenke seg flere partier som hadde gjort en enda dårligere jobb for de truede artene. Venstre er det eneste partiet som erkjenner at alle rovdyrartene har for lave bestander, og som samtidig ikke vil bruke statlige penger på økt utmarksbeite. Dermed er partiet trolig fortsatt det tryggeste alternativet for rovdyrenes overlevelse.

Selv om programmet er i det knappeste laget, etablerer Venstre et godt verdigrunnlag å spille videre på. I kommunikasjon på Facebook siste år, har Venstre postet to innlegg om pelsdyrene, to for ulv og fire om dyrevelferd knyttet til plast i havet. Partiets styrke er imidlertid praktisk politikk. Venstre har som regjeringsparti ikke hatt så mange spørsmål, interpellasjoner eller representantforslag i Stortinget, kun ett spørsmål om dyrevelferd for gris og ett om dyreforsøk. Men i stortingsdebatter om for eksempel pelsdyr og rovdyr, har de forsvart dyr og natur. De har også inngått i det som har vært Norges hittil mest dyrevennlige regjering – og har uomtvistelig hoveddelen av æren for nettopp det. Regjeringen med Venstre har avviklet pelsdyroppdrett på etisk grunnlag, etablert landsdekkende dyrepoliti, vedtatt forskrifter som stoppet bruk av ville dyr i sirkus og til jakttrening i fangenskap. Flere av disse sakene ble trenert med den rødgrønne regjeringen, hvor SP satt med ansvaret for dyrevelferd i Landbruks- og matdepartementet. Om Venstre fortsetter å ha en finger med i spillet, vil det i mange tilfeller kunne vippe pendelen i dyrenes favør. Venstre har en tydelig, positiv politikk i forhold til kjøtt-kutt og rovdyr. Kombinert med vilje til å prioritere dyrene i regjeringsforhandlinger – særlig med hensyn til pelsdyrene – gir det partiet 9 av 10 poeng, og en delt førsteplass med MDG.

I valgkampens innspurt kom dog en sak som ga Venstre en beklagelig ripe i lakken: Etter årevis med arbeid mot bruk av oppdrettede fasaner og rapphøne til jakthundtrening, hadde NOAH endelig fått gjennomslag i Miljødirektoratet i 2021. De skrev: «Det er ikke i henhold til gode dyrevelferdsmessige prinsipper å akseptere trening på utsatte fugler. (…) I vurderingen har vi lagt avgjørende vekt på de dyrevelferdsmessige problemer som er godt kjent fra ulike studier i inn- og utland.» Dette skulle dermed være en enkel sak for Klima- og miljødepartementet, som sjelden trosset eget fagdirektorat. Men KLD valgte å gi fuglehundjegerne lov til å bruke fuglene likevel, og lot «privatøkonomiske og rekreasjonsmessige interessene som taler for å tillate utsetting» overstyre hensyn til dyr. Dette ble gjort på Venstres vakt, og de forsvarte avgjørelsen i mediene. Saken skapte et dilemma for NOAH, da det å la dyrene tape mot hobby-interesser i en sak hvor det hadde vært lett for politisk ledelse å la dyrene vinne, er alvorlig. I akkurat dette tilfellet vippet Venstre pendelen i dyrenes disfavør. Per 1. september 2021 er det derfor en intern diskusjon i NOAH om saken bør påvirke poengsummen i denne kåringen.