7/10

Sosialistisk venstreparti

SV er på dyrenes side i praktisk politikk. Programmet har imidlertid kun et underkapittel for dyr, med noen gode punkter. De er for utydelige på rovdyrvern og behovet for kjøtt-kutt. De får 7 poeng mest basert på sin innsats i Stortinget.

SV: Gode på Stortinget, middels i programmet

SV er et parti med noen profilerte ildsjeler som taler dyrenes sak svært aktivt både i offentligheten og på Stortinget. I inneværende periode har de også vist ryggrad i flere viktige saker hvor presset fra øvrig opposisjon har vært stort – bl.a. i utallige rovdyrsaker og loven om pelsforbudet i 2019. Men SV er avhengige av andre, mindre dyrevennlige partier i en eventuell regjering, og dette ser ut til å prege det nye programmet.

Til tross for et program på 119 sider, har SV kun et underkapittel om «Dyrevelferd» – under «Landbruk og bioenergi». Allikevel er det en del gode punkter her: SV vil «gjennomgå holdforskriftene» med fokus på «svine- og kyllingproduksjonen» og «større plass» for dyrene; «forby burdrift av høner»; «forby import av gåselever fra tvangsfôrede dyr (og) produkt fra pelsdyroppdrett»; «i størst mulig grad erstatte dyreforsøk med alternative metoder»; «innføre obligatorisk ID-merking av hunder»; og styrke Mattilsynet.

I kapittelet om landbruk har programmet mistet et viktig punkt fra førsteutkast til vedtatt program – nemlig at «matvekster skal prioriteres til folk fremfor husdyrfôr». I tidligere versjon sto det også at SV ønsket et «retningsskifte i landbrukspolitikken», noe som nå også dessverre er tatt vekk. SV ønsker imidlertid å «stimulere til mer dyrking av korn, frukt og grønnsaker, og gradvis minske kjøttproduksjon som ikke baseres på norske ressurser og klimavennlig driftsform», redusere konsesjonsgrensene for kylling og svin, samt sikre samvirkeordning for frukt- og grøntsektoren. SV er imidlertid ikke tydelige på at det totale kjøttforbruket må ned, de stemte for å opprettholde «opplysningskontorene» for kjøtt, egg og melk (bransjens reklamekontor) på Stortinget og erkjenner ikke at subsidiene må vris fra kjøtt til planter. Tvert imot har de som «mål å doble beitebruken gjennom blant anna å auke beitetilskotet og premiere mjølk og kjøt frå grasfôra produksjon», og «utvikle meir norskbasert kraftfôrproduksjon» til husdyr og fiskeoppdrett, mens de ikke nevner proteinvekster til menneskemat. Programmet bærer preg av at man ønsker å tekkes bondeorganisasjonene.

Under havbruk har SV tatt med punkt om å «fase ut» bruken av rensefisk, «styrke dyrevelferden» og «null lus, null rømming» – men sier samtidig at det er «store muligheter for videre industriell satsing» i fiskeoppdretten.

SV har en sterk profil for naturvern. De vil verne 30% norsk natur og «minst 10 prosent av skogen og havet må vernes»; de ønsker flere «prioriterte arter»; vil styrke politiets og Økokrims kompetanse og arbeid mot miljøkriminalitet; bevare inngrepsfrie naturområder; og opprette «Natursatsordning», «Naturkur», «miljøklagedomstol» og «ny nasjonalparkplan». De er imidlertid knappe om rovdyr – som et punkt under naturmangfold står det at SV vil «sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrene» – noe som med dagens rettspraksis kan tolkes på alle mulige måter. De vil også sikre «raskt uttak» av enkeltdyr, og har ingen punkter om større toleranse overfor store rovdyr.

Selv om SVs program usynliggjør dyrene på en måte man ikke forventer av partiet, har kommunikasjonen deres vært klarere enn for eksempel hos Rødt. På Facebook har SV hatt noen poster om dyr det siste året – to om dyrene i landbruket, en for rovdyrene og en om tap av dyrearter. Men de fortjener spesielt honnør for å være en dyrevennlig stemme i opposisjon på Stortinget. SV har vært svært aktive med innspill om dyr og natur på Stortinget i forrige periode, særlig takket være representanten Arne Nævra. De har fremmet to interpellasjoner, den ene om naturmangfoldloven og den andre om behovet for endring i hovedavtalen for jordbruket, sistnevnte etter innspill fra NOAH. De har stilt to spørsmål om dyrevelferd og rovdyr i spørretimen, ikke minst har de stilt 35 skriftlige spørsmål som omhandler dyr og dyrevelferd. Dette inkluderer to om kyllingproduksjon, tre om velferd i svinenæringen, ett om kameraovervåkning på slakterier, tre om behov for økt tilsyn, to om jakt hvorav et om utsetting av fasan og rapphøne til hundetrening, fem om rein og skrantesyke, ett om ulv, seks om import av isbjørnskinn, to om forsøksdyr, ett om minkfarmer og fare for spredning av covid, ett om overproduksjon av kjøtt og syv om fiskevelferd og lakselus. SV fremmet hele 278 representantforslag, herunder omhandlet kun 6 dyr; ett om behovet for styrket dyrevelferd i landbruket, ett om en ny nasjonalparkplan, ett om bevaring av naturmangfold i Norge, ett om fremtidens oppdrettsnæring, ett om styrking av rekenæringen og ett om behov for full erstatning for pelsdyrbønder. SV har imidlertid konsekvent stemt for dyr og natur og mot de naturfiendtlige forslagene til de mulige regjeringspartnerne SP og AP. Dette står det respekt av. Til tross for en god innsats i Stortinget, er det vanskelig å gi SV mer enn 7 av 10 poeng når de presenterer et program hvor verken kjøttkutt eller vern av rovdyr er vektlagt slik det burde, og også dyrevelferdskapittelet kunne vært betydelig sterkere.