7/10

Rødt

Rødt har fått et meget godt dyrevelferdskapittel med mange konkrete punkter. De får imidlertid trekk for å ikke ha hatt fokus på dyrene i praktisk politikk. De er også utydelige på rovdyrvern og kjøtt-kutt, og ender på 7 poeng.

Rødt: Revolusjon for dyrene

Rødt har lenge vært en «underdog» i norsk politikk. I 2017 kom de for første gang inn på Stortinget med én representant, men har hatt betydelig oppsving i 2021. De har i nåværende periode på Stortinget ikke profilert seg på dyrs rettigheter – ikke ett spørsmål eller én interpellasjon har handlet om forhold for dyr – selv om de som regel stemmer i dyrenes favør. Rødt har imidlertid forbedret seg drastisk i den nye programmet: De har nå et eget fyldig kapittel om dyrevern (kap. 15), med mange svært viktige tiltak som også NOAH har foreslått. I tillegg har de et underkapittel under Landbruk (kap 21.5 «God dyrevelferd») med fokus på dyrevelferd i landbruk. Dyrevelferd ser dermed ut til å være en langt høyere prioritet for partiet enn før.

I dyrevern-kapittelet skriver Rødt: «dyr er også ofte offer for det evige jaget etter profitt», og mener man «trenger et lovverk som sikrer dyrenes rettsvern». Partiet vil «gi ansvaret for dyrevelferdsloven til Klima- og miljødepartementet»; «innføre forbud mot ville dyr i sirkus» og «forby hold av eksotiske dyr som familiedyr»; «sikre dyrepoliti» og «heve strafferammen for dyremishandling til 5 år»; ha «obligatorisk ID-merking av familiedyr» og styrke hjemløse dyrs rettsvern; «innføre forbud mot all handel med ville dyr»; «styrke utviklingen av alternativer til dyreforsøk»; innføre importforbud for pelsprodukter og «forbud mot import og salg av dyreprodukter produsert ved metoder som er forbudt i Norge»; bedre arealkrav for landbruksdyr, «på sikt» sikre at de kan gå ut, at det skal være samvær mellom mor og avkom og «prioritere» bedre regler for kyllinger og griser»; ikke avle på «unaturlige og skadelige» trekk»; samt forby fiksering av gris og kverning av hannkyllinger. Rødt nevner også konkrete tiltak for ville dyr (utover rovdyr); de vil at «yngletidsfredningstiden må være absolutt», og hijakt og buejakt skal være forbudt. Utover dette har partiet også punkter om dyrevelferd under fiskeoppdrett, som for eksempel forbud mot bruk av «rensefisk» og stans i bruk av termisk avlusing. Rødt er generelt svært kritisk til fiskeoppdrett, og er et av få partier som ikke går inn for vekst i næringen.

Rødt tar til orde for økt selvforsyning og at korn og grønnsaker prioriteres der det er mulig og i «størst mulig grad brukes direkte som menneskemat». I landbrukskapittelet står det ikke eksplisitt at man skal redusere forbruket av kjøtt, men Rødt vil «fjerne moms på norskprodusert frukt, grønt og vegetarprodukter for å stimulere til økt forbruk av dette.» I tilskuddspolitikken vil de prioritere mindre bruk og «ønsker en vesentlig økning i bruken av utmarksbeite», men ingen tydelig prioritering av planteproduksjon.

På områdene natur og miljø vil Rødt at Norge skal gjøre mer både «hjemme og ute». De nevner stans av nedbygging av natur og etablering av en nasjonal plan for restaurering av natur. Rødt ønsker også å bruke virkemiddelet «prioriterte arter» i naturmangfoldloven mer aktivt enn i dag – det vil si at man legger en verneplan for artene. De vil også «gjøre mer for arter når de nærmer seg kritisk truet». Men om de truede rovdyrene er Rødt kortfattede. De sier de vil sikre deres «plass i de norske økosystemene». Men et forslag om at bestandsmål kun skal brukes som minimumsmål, ikke maksimumsmål, er fjernet fra førsteutkastet, og det står nå at det skal være «lav terskel» for skadefelling i beiteprioriterte områder. Kombinert med «vesentlig økning» i beite, er Rødt et usikkert parti for rovdyrene.

I forrige periode har Rødt ikke bemerket seg med tiltak for dyrene verken i Stortinget eller i egen kommunikasjon. De stilte kun ett spørsmål i spørretimen om utrydningstruede arter, og ingen om dyrevelferd. Av 88 representantforslag, handlet kun ett om å stanse nedbygging av natur. På sin Facebookside siste året har de ikke hatt én eneste post om dyrs rettigheter eller truede dyr, men én post om å gjøre plantebasert mat billigere av hensyn til miljøet. I programprosessen har NOAH imidlertid møtt flere sentrale politikere med tydelige ambisjoner for Rødt som et parti for dyrevenner – og programmet vitner om at de har gjennomslag. Selv om Rødt har et av de beste programmene for dyr, trekkes de noe for at de inntil nylig har vist svært lite engasjement for saken i praktisk politikk – og ender på 7 av 10 poeng.