9/10

Miljøpartiet de grønne

MDG holder posisjonen som et godt valg for dyrene. Programmet har mange konkrete punkter i eget dyrevelferdskapittel – herunder dyrs egenverdi inn i Grunnloven. Men de burde vært tydeligere på rovdyrvern og mot kjøttsubsidier. De får 9 poeng.

MDG: Fortsatt i toppskiktet

MDG har profilert seg på å fremme dyrs rettigheter, og mange av partiets tilhengere har dette som kjernesak. Selv med en en-persons-gruppe i Stortinget har de fulgt opp engasjementet for dyrene, og det nye programmet er solid og sørger for at partiet fortsatt er et av de fremste på dyrs rettigheter.

MDG har et eget hovedkapittel for «Dyr» (Kap. 7 av 16), samtidig som dyrevelferd nevnes under flere andre kapitler som bl.a. havbruk, jordbruk, oljefondet, offentlige innkjøp og Europapolitikk. I hovedkapittelet om Dyrevern- og velferd presiserer de at «dyrevelferd fortjener en langt større plass i norsk politikk» og at det er et «mål å redusere nordmenns kjøttforbruk, også av hensyn til dyrevelferden». MDG har vedtatt mange viktige punkter, hvorav flere som NOAH har fremmet: De vil «grunnlovsfeste dyrs egenverdi», «styrke kravet til dyrevelferd i alle forskrifter (…) for dyrehold, jakt og fangst» og krever bl.a. uteområder for «kylling- , kalkun , svine – og eggproduksjon» og «utemulighet også for okser»; forby import av varer «som ikke tilfredsstiller norske standard for dyrevelferd» og «produkter fra pelsdyroppdrett»; fase ut ihjelkverning av hannkyllinger, burdrift for høner, kastrering av griser og CO2-bedøvelse på slakteri; «avvikle den kommersielle hvalfangsten»; støtte omplassering og innføre obligatorisk ID-merking for hund og katt; oppdatere hundeloven til å ta «bedre hensyn til hunder»; «styrke Økokrims arbeid mot dyrevelferdskriminalitet» og sikre landsdekkende dyrepoliti; «innføre forbud mot handel med ville dyr»; opprettholde forbud mot buejakt; hindre utnytting av dyr til underholdning og «fase ut dyreforsøk der det er mulig». MDG tar også til orde for å «kreve at alle animalske produkter merkes med informasjon om hvordan dyr har blitt behandlet i produksjonen etter modell fra næringsdeklarasjonen» – et punkt som NOAH har kjempet for å få med av hensyn til objektiv rapportering av produksjonsforhold i husdyrindustrien.

Programmet inneholder hovedsatsinger som «revolusjonerende naturpolitikk» og «bærekraftig matpolitikk». Når det gjelder matproduksjon vil MDG fremme «et sunt, miljø- og dyrevennlig kosthold ved å sette i gang en storsatsing på å øke etterspørsel etter plantebasert mat». MDG understreker gjentatte ganger at kjøttkutt er et viktig tiltak for både dyrevelferd, bærekraftig landbruk, klima og grønn livsstil – og fremmer dermed ett av de viktigste tiltakene for dyr og natur. I tillegg til et «langsiktig mål om å halvere det norske kjøttforbruket», ønsker partiet at offentlige kantiner skal servere utelukkende plantebasert mat minst én dag i uken og alltid ha et fristende vegetarisk og vegansk tilbud. Partiet tar til orde for å fjerne moms på frukt og grønt, og i jordbruket har de fokus på økt produksjon av matvekster – inkludert proteinvekster til menneskeføde. MDG vil «legge ned opplysningskontorene for egg, kjøtt og meieriprodukter til fordel for næringsuavhengig opplysning om bærekraftig mat og sunt kosthold». Når det gjelder landbrukssubsidier er vegetarprofilen mindre tydelig; de vil at «virkemidlene i jordbruksavtalen tilrettelegger for økt beitebruk og dyrking av proteinrikt fôr». Fortsatt subsidier til produksjon av kjøtt fra sau og ku, kan åpenbart komme i konflikt både med dyrevelferd, klimamål og hensyn til bl.a. rovdyr i norsk natur.

Når det kommer til havbruk ønsker MDG kun vekst på anlegg med «null utslipp, null lus, null rømming og lav dødelighet». Allikevel tar de til orde for lukkede oppdrettsanlegg som også vil ha dyrevelferdsproblemer. Selv om MDG vil ha forbud mot termisk avlusning, bruk av leppefisk og redusere antall fisk i merdene, mangler en erkjennelse av at masseproduksjonen i seg selv er problemet. Men partiet skal ha honnør for at de ønsker å satse på forskning, utvikling og vekst innen plantebasert havbruk.

MDG tar til orde for å vedta en naturlov etter modell fra klimaloven, hvor målene er netto null tap av natur og minst 20% forbedring i naturens tilstand og utbredelse innen 2050. De vil lovfeste flere absolutte grenser for naturinngrep, lage en nasjonal plan for gjenoppbygging av inngrepsfri natur og fjerne natur- og miljøskadelige subsidier. De vil også verne 30% av Norges landområder og etablere flere nasjonalparker – herunder med «helhetlig økosystem med permanente bestander av store rovdyr». Naturpolitikken til MDG er solid, men burde vært mer offensiv for de truede rovdyrene. Rovdyrene nevnes under kapittel om naturmangfold, men formuleringer om «faglig funderte bestandsmål» blir for vagt når det «også tas hensyn til beitenæringen, bosetting og bruk av naturen». MDG vil øke bestandsmålet for ulv til «8-10 helnorske ynglinger», men presiserer ikke at bestandsmål må være minimumsmål. MDG vil imidlertid avvikle rovviltnemndene og legge «særlig vekt på ikke-dødelige tiltak overfor rovdyr», noe som er svært viktig. Det skal også nevnes at MDGs representanter i rovviltnemnda i Oslo er sterke stemmer for rovdyrenes vern på møtene – om enn de blir nedstemt.

MDG har, til tross for at de bare har en representant på Stortinget, rukket å stille 9 spørsmål som omhandler dyrevelferd forrige periode. To er om griseindustrien, et om eget Dyretilsyn, et om forbud mot kutrener, et om skogshogst og fugler, et om restaurering av myr for fuglene, to om fiskevelferd og et om gaupe. De stiller også flere spørsmål om naturmangfold og miljø. De har også stilt tre spørsmål i spørretimen som omhandler dyrevelferd, hvor de bl.a. etterspør plan for å få truede rovdyr ut av rødlista og mer fokus på dyrevelferd i avl av hunder og katter. MDG har hatt 61 representantforslag hvorav 10 omhandler dyr: to er om behov for lavere kjøttforbruk, et om behov for tilsynskampanje ved norske grisefarmer, et om regulering av hundeoppdrett, et om innføring av obligatorisk ID-merking av hund og katt, et om marine verneområder, et om dumping av lusemiddel fra oppdrettsnæringen, et om behov for reform for miljø og dyrevelferd i oppdrettsnæringen, et om fjerning gjenværende barrierer for miljø i offentlige innkjøp, og et om avvikling av pelsdyrhold.

I kommunikasjon på Facebook siste år har MDG postet 13 poster om dyr og artsvern – herunder 8 poster som oppfordrer til mer plantebasert forbruk for dyr og natur og en om vern av ulv. MDG holder sin posisjon i toppen av rangeringen med 9 av 10 poeng. Det siste poenget kommer den dag partiet tar enda tydeligere standpunkt for de store rovdyrene og er klare på at kjøttsubsidiene må bort…