2/10

Kristelig folkeparti

KrFs program nevner knapt dyrevelferd. De har flere negative punkter om bl.a. rovdyr og sel- og hvalfangst. Selv om partiet var med på nedleggelse av pelsnæringen, har de uttalt seg negativt om dette og andre dyrerettighetssaker og oppnår kun 2 poeng.

KrF: Skaperverket uten dyrene?

KrF har ikke profilert seg på dyrevelferd, og gjør det heller ikke i sitt nye program. De har hatt øverste minister for dyrevelferd i Olaug Bollestad som landbruks- og matminister. I denne stillingen har hun kalt avvikling av pelsdyroppdrett for «en drittsak», promotert jakt som underholdning i mediene og kom med den lite musikalske uttalelsen at nye jegere ikke måtte la frykten for skadeskyting hindre dem i å «skyte på ting» – altså dyr. KrF fremstår som svært lydhøre for jakt- og landbruksorganisasjonenes påvirkning. På den annen side har Bollestad foreslått kameraovervåkning i slakterier, og tatt til orde for en hundelov som tar større hensyn til hundenes rettsvern. På tampen av perioden har hun også lansert planer om en ny dyrevelferdsmelding.

Dyrevelferd er tydelig nedprioritert i KrFs program – de har ikke noe eget kapittel for dette. Dyrevelferd er nevnt i ett punkt under delkapittelet «Levende landbruk over hele landet», under kapittelet «Lønnsomme arbeidsplasser i hele landet». Det eneste KrF skriver, er at de vil «arbeide for god dyrevelferd i norsk matproduksjon», og «dyr skal behandles godt og med respekt».

KrF ser på seg selv som et «landbruksparti». De ønsker å «øke selvforsyningen og matvareberedskapen gjennom å legge til rette for økt norsk produksjon av varer vi ikke er selvforsynt med i dag, som korn, frukt og grønt». På tross av dette tar de ikke opp redusert kjøttforbruk som et tiltak, og punktet om å «fjerne moms på frukt, grønt og bær» fra førsteutkastet har blitt slettet. De ønsker å sette krav til at «anskaffelser i regi av offentlig sektor bidrar til mest mulig bærekraftig forbruk og produksjon», men KrFs nåværende program vitner om at de ikke har erkjent viktigheten av kjøtt-kutt.

Når det gjelder fiskeoppdrett vil de «samarbeide med næringen for å bekjempe lakselus, sykdomsspredning og rømming», men til tross for de store miljø- og dyrevelferdsutfordringene ønsker de å «legge til rette for» vekst. De ønsker også å «arbeide for en internasjonal aksept» for fangst av sjøpattedyr, uten tanke på miljø- og dyrevelferdskonsekvensene av sel- og hvalfangsten.

KrF erkjenner at «menneskelig aktivitet har ført til en klimakrise, en kritisk situasjon for jordens økosystemer og masseutryddelse av arter». De skriver også at «naturen har egenverdi». KrF vil «trappe opp restaurering av tapt natur», og «arbeide for effektiv og umiddelbar handling for å stanse tapet av biologisk mangfold, både i Norge og gjennom internasjonalt arbeid». Videre vil partiet sikre bedre vern av skog og marine områder, og de vil legge større vekt på hensyn til naturmangfold i arealplanlegging og utbygging. Dessverre glemmer KRF at dyrene også er en del av naturen de vil bevare. Selv om de mener at «Norge skal ta sin naturlige del av ansvaret for levedyktige bestander» av rovdyrene, er det rovdyrforliket de sikter til. Samtidig vil de ha «raske uttak av skadedyr», en «mer effektiv lisensjakt på jerv» og «forhindre at bjørn, ulv, jerv og gaupe etablerer bestand utenfor kjerneområdene».

Etter at KrF kom i regjering i 2019, brukte de det nyvunne rampelyset til å gå til angrep på miljøbevegelsen og dyrerettighetsbevegelsen for å «likestille dyr med mennesker», hvilket i sin tur ville «senke menneskeverdet» ifølge KrF. MDG, Venstre og AP var blant partiene som reagerte negativt på utspillet, og NOAH tok til motmæle mot KrF i avisspaltene. På Facebook har ikke KrF nevnt dyrevelferd de siste 12 månedene – de har kun hatt en post om humler. De har også hatt to poster med negativ omtale av kjøtt-kutt. KrF har heller ikke vært aktive når det kommer til spørsmål og interpellasjoner i Stortinget. De har bare stilt to skriftlige spørsmål med dyr som tema, det ene omhandler pollinerende insekter og det andre etterlyser helikopterjakt på jerv. KrF har fremmet 48 representantforslag, hvorav overraskende nok ett handlet om ny plan for nasjonalparker, og et om behov for gjeninnføring av forbud mot 19 reptilarter i Norge. KrF kan ikke på samme måte som Høyre og FrP gis kreditt for avviklingen av pelsnæringen, selv om Bollestad var utøvende minister. Dette vedtaket var godt på plass før KrF kom inn i regjering. KrF har aldri vært et godt parti for dyrene, men har dessverre blitt enda dårligere etter at den konservative fløyen vant frem i partiet for noen år siden. Fordi de har vært med i en regjering som avviklet pelsdyroppdrett, får de en høyere rangering enn SP – men det blir ikke mer enn 2 av 10 poeng denne gangen.