Gi dyrene en stemme

Bruk din stemme til å styrke partier som bryr seg om dyr og deres rettsvern.

Vit hva du stemmer på

Det kan være vanskelig å orientere seg om de ulike partienes programmer og faktiske politikk. NOAH ønsker å hjelpe velgerne og tilbyr her grundig informasjon og morsomme løsninger for at DU lettere skal kunne orientere deg om hva de ulike partiene mener om dyr.

Partiene blir vurdert på følgende kriterier

I årevis har elefanter og andre eksotiske dyr blitt misbrukt i sirkus i Norge, og fortsatt blir mange dyr utnyttet for underholdningens skyld. NOAHs kampanje mot eksotiske dyr i sirkus ble kronet med seier i 2016, og veien dit gikk gjennom samarbeid med lokalpolitikere fra alle partier – men særlig fra MDG og Venstre. Nå jobber NOAH mot bruken av dyr i sirkus, dyrehager og annen underholdning og fremvisning som kommuniserer til publikum at dyr er til for å utnyttes. MDG favner bredere enn sirkusdyr i sitt program, og vil hindre utnytting av dyr i underholdningsøyemed. Rødt har forbud mot ville dyr i sirkus i programmet sitt. Stadig flere blir bevisst på at ville dyr hører hjemme i naturen, og ikke i fangenskap i dyrehager. NOAH har klart å bl.a. hindre delfinarier i Norge, samt hold av arter som isbjørn i dyrehage. Debatten om dyrehager går høyt i mange land, og det er på tide at norske partier også tar standpunkt til slik bruk av dyr i underholdning – men per i dag nevner ingen dette. Ingen partier nevner heller problemene med troféjakt og bruk av dyr i konkurranser i sine programmer. 

Over 70 millioner dyr slaktes hvert år, og de aller fleste får aldri se sollys eller kjenne frisk luft. I tillegg er kjøttindustrien et av de største miljøproblemene, i følge FN. Eggleggende høner kan fortsatt holdes i bur i Norge – MDG og SV har programfestet å avvikle burdrift. Venstre, Rødt og MDG vil forby praksisen hvor millioner av hanekyllinger kvernes levende hvert år i eggindustrien. I tillegg vil Venstre og MDG forby CO2 som bedøvelsesmetode i slakteri. MDG og SV nevner bedre regler for kylling og svin spesifikt, Venstre har programfestet å fase ut bruk av hurtigvoksende kyllingraser, og Rødt vil forbedre livet for kylling og gris. MDG, SV og Rødt vil bedre reglene for landbruksdyr generelt. KrF, AP, FrP, SP og Høyre vil ha «god dyrevelferd» i landbruket, men ingen av dem nevner konkrete endringer eller at de mener kravene bør være strengere enn i dag. 

NOAH har snakket med en rekke politikere om viktigheten av kjøtt-kutt – både for dyrene, helsen og miljøet. MDG vil ha en kjøttfri ukedag i offentlige kantiner, øke avgiftene på kjøtt og halvere det norske kjøttforbruket «på lang sikt». Venstre vil redusere kjøttforbruket og erkjenner at kjøtt påvirker klimaet. Øvrige partier sier ingenting konkret om behovet for å redusere kjøttforbruket. Rødt vil ha avgiftskutt på sunne og miljøvennlige valg, som frukt og grønt, og fjerne moms på norskprodusert frukt, grønt og vegetarprodukter for å stimulere til økt forbruk av dette. SV vil stimulere til mer dyrking av korn, frukt og grønnsaker og gradvis minske kjøttproduksjon som «ikke baseres på norske ressurser». Alle partier unntatt FrP og Ap er tydelige på at de vil satse på økt grøntproduksjon. Bare MDG og Venstre vil satse på planteprotein til menneskemat. Venstre er det eneste partiet som sier klart at de vil vri landbrukssubsidiene fra kjøtt til plantemat. Dessverre vil mange partier øke kjøttsubsidiene, ved at de vil øke antall sauer på beite – herunder SP (som også generelt vil øke «husdyrtilskudd»), AP, KrF, SV og Rødt. MDG vil vri subsidier til beitebruk, men vil også satse stort på grønt – så resultatet for landbrukssubsidiene er uklart. Høyre og FrP vil egentlig generelt kutte i landbrukssubsidier, men sier samtidig at subsidier skal føre til «effektivisering», slik at resultater kan bli subsidiering av de største kjøttprodusentene. 

NOAH har kjempet mot pelsdyroppdrett siden 1989. I 2019 fikk Norge endelig et forbud mot pelsdyroppdrett, med overgangstid frem til 2025. Denne industrien har møtt stadig større motstand, både hos faginstansene, politikere, befolkningen og motebransjen. I samarbeid med NOAH ble Oslo Fashion Week verdens første pelsfrie moteuke i 2010. Det var svært viktig at Venstre fikk gjennomslag for å fremme et forslag om avvikling i regjering i 2018. SP var det eneste partiet som stemte mot nedleggelse av pelsnæringen ved siste avstemning i 2019, men KrF og FrP uttalte seg hyppig negativt om nedleggelsen. Rødt, MDG, Venstre og SV har programfestet opprettholdelsen av forbud mot pelsdyroppdrett. Selv om det er innført et forbud mot pelsdyroppdrett i Norge, er det fortsatt lov å importere pels fra oppdrett så vel som fra fangst med metoder som er ulovlig i Norge. Det importeres også pels fra hund, katt og kanin – selv om slik produksjon er ulovlig i Norge. Rødt, MDG, Venstre og SV vil forby import av pelsprodukter. De andre partiene nevner ikke importforbud mot pels. 

Både sel- og hvalfangst er svært kontroversielt internasjonalt på grunn av smertefulle avlivingsmetoder, men Norge driver med begge deler. Regjeringen subsidierer selfangsten, og dette utgjør ca. 80% av inntektene. NOAH bidro sterkt til at selprodukter ble forbudt i EU, og at sel- og hvalfangst ikke lenger er populært i Norge. MDG har programfestet å forby hvalfangst, og Venstre vil avvikle subsidiene til selfangst. FrP vil «beskatte» bestandene av sjøpattedyr. KrF vil «arbeide for en internasjonal aksept» for økologisk bærekraftig fangst av sjøpattedyr. SP mener havområdene først og fremst skal være til for «fangst av viltlevende arter».

Norge oppdretter store mengder fisker i fangenskap, og sykdom og skader er vanlig for disse dyrene. Politikernes omtanke for fisker er et langt lerret å bleke. Både AP, FrP, Høyre og SP vil øke fiskeoppdretten, og hos SP, FrP og Høyre skrives det om å oppdrette flere arter. Partiene som er kritiske til dyrevelferden i fiskeoppdrett er MDG, Rødt, SV og Venstre. Rødt vil ikke ha mer fisk i merdene enn i dag, og vil redusere mengden biomasse. MDG har programfestet å redusere antall fisk per merd. Rødt og MDG har også programfestet et forbud mot termisk avlusing av oppdrettsfisk. Dette er den mest brukte metoden for å bekjempe lakselus i oppdrett, men er svært smertefull for fisken og ikke dyrevelferdsmessig forsvarlig. KrF vil ikke tillate medikamentell behandling av lakselus. MDG, SV og Rødt vil fase ut bruk av rensefisk. KrF vil skjerpe kravene til håndtering av rensefisk for å redusere dødeligheten. Fiskeoppdrettsnæringen slipper billig unna i både FrP og Venstre sitt program, men de skriver generelt at de vil sette strenge krav for å bedre dyrevelferden, og Høyre vil bedre dyrevelferden for «alle husdyrslag». 

Alle ville dyr trenger bedre vern. Flere arter som blir jaktet på er også truet eller nær truet, og det er utstrakt skadeskyting. Hvert år klager NOAH på en rekke fellingstillatelser for ville dyr i yngletiden, og anmelder mishandling av ville dyr og jaktlovbrudd. I lys av naturkrisen ser NOAH et sterkt behov for at jakt på ville dyr innskrenkes. Men ikke mange partier har tatt for seg de ville dyrenes rettigheter. Tvert i mot har FrP, KrF, AP og SP punkter som å heller styrke jaktinteressene – uten å problematisere skadeskyting og hensynet til ville dyr. Venstre og SV er de eneste som ikke skriver klart at de støtter jakt; partiene nevner ikke jakt i sine programmer. Dette betyr ikke at partiene er imot jakt, men det betyr at de i alle fall ikke i sine programmer forplikter seg overfor jaktinteressene – og det kan ha betydning for eksempel i interessekonflikt med dyrevern. Rødt er det eneste partiet som har programfestet totalfredning av dyr i yngletiden og et forbud mot hijakt. Rødt og MDG skriver tydelig at de vil ha fortsatt forbud mot buejakt – noe SP har kjempet for å innføre. MDG vil også redusere bruken av inngripende metoder som flatehogst, hogst og veibygging i hekke- og yngleperioder og oppdatere forskriftene for jakt og fangst i tråd med dyrevelferdsloven, og stille strenge krav til avlivingsmetoder i jakt.

MDG, SV og Venstre har programfestet å verne 30 % natur. FrP og SP uttrykker seg negative til vern av natur, og andre partier har ikke tallfestet eller konkretisert sine mål. MDG og Rødt er de eneste som programfester forbud mot handel av ville dyr. Til tross for at ⅓ av norske pattedyr og fugler er rødlistet, er svært få av dem prioriterte arter, som vil si at myndigheten forplikter seg til å gjøre en ekstra innsats for disse utvalgte truede artene. MDG, Rødt, SV og Venstre vil at flere truede dyrearter skal defineres som prioriterte. 

Det er ikke alle familiedyr som lever et verdig liv. I Norge blir tusenvis av katter dumpet hvert år, og blir dermed hjemløse. NOAH jobber for et større politisk engasjement for hjemløse familiedyr. Hjemløse dyr er foreløpig fraværende i de fleste partiprogrammer, men MDG vil støtte sentre og frivillige initiativer som driver omplassering av hjemløse familiedyr, og Rødt vil få på plass retningslinjer for hvem som har ansvar for hjemløse familiedyr, slik at disses rettsvern ivaretas. Obligatorisk ID-merking av hund og katt er et viktig grep for å redusere hjemløshet og å gjenforene eier og dyr. SV, MDG, Rødt og Venstre vil innføre obligatorisk ID-merking av hund og/eller katt. Disse partiene vil også få bukt med avl som er skadelig for dyrs helse. Per i dag er det ingen krav til hvem som kan drive kommersiell avl av noen familiedyr – verken smådyr, katt eller hund. MDG og Rødt vil ha strengere krav til oppdrettere av familiedyr. MDG vil også oppdatere hundeloven for å ta bedre hensyn til hundens velferd og rettigheter. 

I 2017 ble det tillatt å holde 18 nye arter, deriblant slanger, frosker, skilpadde og øgler, som familiedyr i Norge. Det beste miljøet et eksotisk dyr kan ha er ikke i et privat hjem. Rødt vil forby hold av eksotiske dyr som familiedyr. MDG vil forby salg av fugl, reptiler og smådyr i dyrebutikker, og presiserer at dette er dyr som ikke kan holdes i bur av velferdshensyn. MDG vil også øke kontroll og tilsyn med øvrige dyr i dyrebutikker. 

Mishandling og vanskjøtsel av dyr har blitt alt for lavt straffet i Norge, og mange anmeldelser henlegges. Derfor har NOAH kjempet for et dyrepoliti. NOAH fikk gjennomslag for prøveprosjekt med dyrepoliti gjennom folkelig mobilisering og politiske møter med FrP i 2015. NOAH fikk gjennomslag for etablering av landsdekkende dyrepoliti i statsbudsjettet for 2021. MDG, Rødt, Høyre og FrP vil ha et landsdekkende dyrepoliti. Per i dag er ingen partier i mot dyrepoliti. Både MDG og Rødt har programfestet et eget dyretilsyn også. Venstre vil ha bedre tilsyn for å overholde kravene til dyrevelferd, og legger vekt på at vold mot dyr må straffes høyere enn skade på eiendom og at dyrs status spesifiseres i straffeloven. MDG vil styrke Økokrims arbeid mot dyrevelferdskriminalitet og grunnlovsfeste dyrs egenverdi. 

Det er behov for straffeøkning for kriminalitet mot dyr, da rammen på 3 år aldri er blitt brukt – til tross for mange svært grove saker i rettssystemet. Høyre, Rødt og FrP vil øke strafferammen for brudd på dyrevelferdsloven, og Rødt presiserer at de vil heve strafferammen for dyremishandling til 5 år. MDG vil ha strengere håndheving av dyrevelferdsloven. 

Mange dyr brukes fortsatt i dyreforsøk i Norge, også i smertefulle forsøk. NOAH har bidratt til forbudet mot dyretestet kosmetikk i EU/EØS i 2013, og i Norge har NOAH arbeidet for konkrete alternativer til forsøk gjennom Forsøksdyrutvalget. Stortinget lovet allerede i 2003 at arbeidet med alternativer til dyreforsøk skulle prioriteres, men partiene har lite fokus på forsøksdyrene. MDG og Rødt har programfestet at de vil fase ut dyreforsøk. SV, Rødt og MDG vil erstatte dyreforsøk med alternative metoder. MDG vil også opprette et nasjonalt senter for alternativer til dyreforsøk, og Rødt vil øremerke finansiering til dyrefri forskning. De øvrige partiene nevner ikke forsøksdyrene. 

Tusenvis av dyr brukes til undervisning hvert år. Dette gjelder bruk av både levende dyr og dyr som blir dissekert og dør for studenters hånd. På verdensbasis er det snakk om mange millioner dyreliv som går tapt i undervisningsøyemed, men ingen partier tar standpunkt til dette problemet. 

Alle de fem store rovdyrartene er kritisk eller sterkt truet på norsk rødliste. Likevel drives det jakt på dem. NOAH har jobbet hardt for å være en motvekt mot de rovdyrfiendtlige politikerne som driver intern lobby i mange partier. Men de fleste partier fremstår nå som om de ikke forstår at rovdyrene er truede arter: KrF vil sikre en mer effektiv lisensjakt på jerv. AP har et eget kapittel om rovdyr med svært negativ vinkling, hvor de bl.a. omtaler artene som «det samlede rovdyrtrykket», at de vil skyte rovdyr når bestandsmålet er nådd og at det ved rovdyrskade i beiteprioriterte områder skal gis fellingstillatelse «umiddelbart». FrP har svært mange negative punkter om rovdyr, blant annet at prioriterte rovdyrsoner avvikles og tillate «løs på drevet halsende hund» på rovdyrjakt. FrP vil utrydde ulv fra Norge ettersom de kun skriver «det bør søkes opprettholdt en bestand av ørn, jerv, bjørn og gaupe». SP har også et langt kapittel om rovdyr med mange negative punkter som tillatelse til løs på drevet halsende hund, bruk av «alle hjelpemidler» i rovdyrjakt, stående fellingstillatelse på rovdyr og revurdering av bestandsmål (underforstått lavere). Høyre nevner knapt rovdyr, men vil føre en rovviltpolitikk som «ivaretar tryggheten til enkeltmennesker og lokalsamfunn og bidrar til at bærekraftige rovdyrbestander ivaretas».

Rødt vil «sikre rovdyr sin plass i de norske økosystemene» og SV vil «sikre levedyktige bestander» – formuleringer som i praksis kan tolkes på svært ulike måter. Venstre er det eneste partiet som mener det er for få store rovdyr i norsk natur. MDG anerkjenner at ulvebestanden er for lav, og vil øke bestandsmålet til minimum 8-10 helnorske ynglinger. Ingen partier anerkjenner at bestandsmål for truede dyr må være minimumsmål, ikke maksimumsmål – mens SP presiserer at de mener det må være maksimumsmål. Venstre og MDG er de eneste som vil avvikle rovviltnemndene og skriver at de vil legge vekt på forebyggende tiltak som ikke tar livet av rovdyrene.